Homepage kruimelpad pijl Verloskundige zorg kruimelpad pijl Verloskundig systeem in Nederland

Klachtencommissie KNOV

Meer dan alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Sinds 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van kracht voor alle verloskundigen praktijken. Deze wet schrijft voor dat elke zorgaanbieder een regeling treft voor de behandeling van klachten.

Ook staan er bepalingen in de wet over de inhoud van de regeling. Zoals bijvoorbeeld over wie in de klachtencommissie zitting mogen hebben, de procedure, de reactietermijnen, en de verslaglegging naar de naar inspectie.

De klachtencommissie brengt jaarlijks een verslag uit. U kunt het meest recente jaarverslag lezen.

Als er onderwerpen zijn die voor de hele beroepsgroep van belang zijn, brengt de klachtencommissie deze onderwerpen onder de aandacht van het bestuur.


Als u klachten heeft over een eerstelijns verloskundige
Als u klachten heeft over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

U kunt uw klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen als de verloskundige uw eerstelijns (poliklinische) baring in het ziekenhuis heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:

Het is altijd mogelijk uw klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Het adres van de Klachtencommissie is: Klachtencommissie KNOV Postbus 183720 AA Bilthoven.Telefoon 073 - 689 18 90 E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl
Leden Klachtencommissie
Voorzitter:mevrouw mr. J.H. de Kort

Disclaimer
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De Verloskundige Co÷peratie West-Friesland (VCWF) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Voor een persoonlijk advies adviseren wij u uw verloskundige of een andere deskundige te raadplegen. De Verloskundige Co÷peratie West-Friesland (VCWF) tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het is niet toegestaan de persoonlijke inlogcodes aan derden beschikbaar te stellen. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.